Ske din vilja – 1 av 7

Fader vår som är i himmelen

Denna rad är kanske orsaken till att många fastnat med bilden av Gud som en gubbe (fader), sittande på ett moln i himmelen? Det är en gudsbild för barn.

Denna inledande rad innehåller egentligen så oerhört mycket mer.

”Fader vår”. Gud är alltings upphov och orsak, den ende och evige Skaparen! Detta indikerar därmed var ”himmelen” finns. Det är inte en geografisk plats i vårt universum, men något oberoende av vårt skapade universums alla begränsningar, som rum och tid. Är det kanske ett parallellt universum?

Det är inte heller ett parallellt universum, för alla universa är per definition materiella konstruktioner som därmed är begränsade av något slags rum och tid.

Himmelen omnämns överallt i Bibeln och beskrivs på många olika sätt. Men, ändå kan jag inte beskriva det på annat sätt än det tillstånd som finns hos Gud.

Himmelen är också något Kristustroende lovats få leva i, efter återuppståndelsen. Vi kan kanske gissa oss till hur en uppstånden kropp kan vara, genom att se hur den uppståndne Kristus var. Tomas kunde känna på Kristus kropp (Joh 20:19-29), men Kristus kunde också dyka upp och försvinna ur låsta rum. Inte heller kände apostlarna alltid igen Kristus när de faktiskt mötte honom (Luk 24:13-49).

Kristus säger också till den ene brottslingen som korsfästes samtidigt med honom att ”redan i dag skall du vara med mig i paradiset” (Luk 23:43). Vi vet också av detta att himmelen finns i detta ögonblick och att de avlidna som är räddade finns hos Fadern, redan nu.

Men, skulle inte alla avlidna komma att döma av Kristus vid tidens slut? Jag tror det är ett misstag att betrakta händelser i en seriell kedja, så som tiden fungerar i vår värld. För Gud är allting i universum samtidigt existerande. För Gud är ju händelsen”tidens slut” inte i någon framtid, men något som för Gud är lika aktuellt som universums hela forntid.

Därför vågar vi katoliker be de heliga om förbön, för de heliga är säkert hos Gud liksom brottslingen på korset skulle vara med Kristus i paradiset.

Den bön Jesus själv lärde oss, leder tillsammans med hela hans liv och undervisning till många slutsatser. Vi varken kan, eller får, välja vad vi ska tro – det är givet av att följa Kristus.

Mina funderingar fortsätter i nästa del och tar då också upp ytterligare tankar om denna första rad av Herrens bön…

Övriga inlägg i serien: Del 2, 3, 4, 5, 6 och 7

Annonser
Det här inlägget postades i Katolsk Tro. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till Ske din vilja – 1 av 7

 1. hglundahl skriver:

  Enligt de flesta generationer catholiker sedan apostlarne är Himmelen en del af vårt universum.

  Goda geocentriker placerade de Himmelen i den stora och snabba periferien … och Helvetet längst ned i jordens inre.

  Ang. ”det tillstånd som fins hos Gud” – d v s i Himmelen – är den förherrligade kroppen förvisso annorlunda en den köttsliga – men ändå identisk.

  • Zoltan skriver:

   HGL,

   Och nuvarande generationer katoliker fortsätter sjunga Sanctus: ”Pleni sunt caeli et terra gloria tua”. Dvs, himlar i pluralis.

   Upprätthåller du även den aristoteliska bilden av himlasfärer i skikt, utanför den synliga? Som bekant delar jag fullt ut de naturvetenskapliga beskrivningarna av både himmel och jord, utan att det på något sätt kolliderar med min tro (den kollapsen verkar bara några stackars gudsförnekare drabbas av, vilket ingen bryr sig om).

   Å andra sidan är vi katoliker fria att tolka Bibeln på både ditt och mitt sätt – hur världen fungerar är ju ingen frälsningsfråga.

  • hglundahl skriver:

   Nuvarande generationer äro delade i uppfattning.

   Coeli är intet bara aristoteliskt utan äfven hebraiskt ha-shamayim (-im är pluraländelse).

   Och Månens Himmel, Solens, Stjernornas och de olika planeternas utgöra Himlar i pluralis.

   Huru verlden fungerar är i sig ingen frelsningsfråga men blir det när Bibelns sanningsenlighet och menniskans fria vilja (för att intet tala om Guds) stäls på spel.

   Det var intet ”katolska kyrkan i rymden” du nämnde Rømer om ljusets hastighet? Hvilken post var det?

  • Zoltan skriver:

   HGL,

   OK, jag tänkte på de sju himlasfärerna, de som sitter utanför sfären med stjärnorna och planeterna (och nebulosorna, de svarta hålen, galaxerna, kometerna, exoplaneter och mycket annat som inte nämns i Bibeln).

   Inlägget om katolska kyrkan i rymden hittar du här: http://wp.me/paaMt-ds

  • ”de sju himlasfärerna, de som sitter utanför sfären med stjärnorna och planeterna”

   De sju torde vara planetssfärer. Och dessa torde vara innaför stjernornas sfär.

   nebulosorna, de svarta hålen, galaxerna, kometerna, exoplaneter

   Cometerna verka ha sina sfärer kring solens bana. Nebulosor, galaxer (spiralnebulosor) och eventuella exoplaneter (jag har sett foto på en, i nyheterna under året) verka snarare höra till stjernornas sfär. Liksom Vintergatan.

   och mycket annat som inte nämns i Bibeln

   Frågan är intet om en theorie eller ett theoretiskt eller rent af observationnelt existerande föremål fins i Bibeln eller intet. Frågan är om en theorie på ngn punct MOTS¨GER Bibeln.

   Svarta hål verkar intet vara ngt existerande, annat än enligt modern astrofysik d v s extrapolationer ur den planära astronomien. Enligt denna torde det vara ngn slags oidentiferad svart fleck.

  • Zoltan skriver:

   HGL,

   Det var många länkar i din förra kommentar, som därför fastnade i WordPress filter. Många artiklar som ingenstans hävdar att ”himmelen” är tredimensionell, men däremot att en fysisk kropp upptar någon slags rymd – däremot inget sagt något om denna rymds beskaffenhet. Låt oss som exempel anta att ett uppståndet tillstånd existerar i en fyrdimensionell rymd, vilket då medger att en sådan kropp kan ramla in och ut ur vår tredimensionella värld efter behag. På samma sätt som när fluga landar i en tvådimensionell värld… Men, jag tror inte den analogin på något sätt är relevant för ”himmelen” heller.

   Avseende de sju sfärerna syftade jag på den antika bilden av flertal sfärer som befolkas av olika väsen, inte planetbanor, se wiki. Katoliker i generationer har trott på den modellen också.

   Kometer: det finns många miljarder som inte cirklar kring solen – som exempelvis den vi senare i år ser plaska in i solen.

   Svarta hål är betydligt mer än en svart fläck på tapeten. Vad menar du med att de inte existerar annat än som extrapolationer ur klassisk astronomi? Är Einsteins generella relativitetsteori klassisk, eller Hawkings svarta-hål-avdunstning, etc?

   Avseende diverse teorier: poängen är inte om de motsäger Bibeln eller inte, för Bibelns syfte är ju inte att beskriva hur världen fungerar, men varför den finns. För mig befäster modern naturvetenskap Guds majestät, visdom och outtömliga kärlek till hela sin Skapelse – ju mer vi lär oss, desto mer häpnar vi över de mirakel som Gud, framför våra grumliga ögon, fyllt universum med; och vi har bara börjat ana vidden av skapelsens mirakel, från det astronomiskt stora till det allra minsta.

   Ad mairoem Dei gloriam!

  • Min gode Zoltan … de sju himlarne eller snarare nio himlarne motsvara nio englachörer. Men det handlar likafullt om planethimlar.

   Om jag nu mins rätt var en af de catholska modellerna att:
   – 1 englar ha hand om sublunära himlarne
   – 2 ärcheenglar om den mellan måne och venus
   – 3 en chör för den mellan venus och mercurius
   – 4 en för den mellan mercurius och solen
   – 5 en har hand om alt mellan solen och mars
   – 6 en om alt mellan mars och jupiter
   – 7 mellan jupiter och saturnus
   – 8 mellan saturnus och stjernorna – cherubim
   – 9 ofvan fixstjerne sfären ha vi seraphim.

   Och i stort finner jag detta helt acceptabelt, men föredrar att se hvarje himlakropp styrd af en engel. Hvadan detta? Tja antingen det eller att se himlakroppar som kropparne hos englaväsen blir bästa läsningen af Baruch 3 verserna 25 et c. Dessutom ha vi ju fler planeter än de sju, dermed blir det bättre att intet ha just chörerna som upprätthållare af hvarje niveau.

   Jag sade intet att ”svarta hål” som förklarade med mycket stark gravitation som fångar in ljuset vore extrapolationer ur classisk astronomie, utan ur planär astronomie. Laplace skiljde mellan denna – det vill säga en ren sammanfattning af observationerna – och hvad han betraktade som en mera reell astronomie, d v s heliocentrism o s v. Första boken i hans Système du Monde behandlar astronomien geocentriskt och utan att draga in theorier om gravitation. Han erkände altså helt öppet att ”mer avancerad” astronomie var en extrapolering och intet en direct observation.

   poängen är inte om de motsäger Bibeln eller inte, för Bibelns syfte är ju inte att beskriva hur världen fungerar, men varför den finns.

   Bibelns syfte är en hyfsadt complett vägledning till frelsningen. Om en bit ”vetenskap” motsäger Bibeln är bästa reactionen att afvisa den som förmodligen farlig för vår frelsning förutom att den är rent felaktig.

  • hglundahl skriver:

   Påfve Innocentius III ålade omvända Valdenser att bekänna att vi skola / jag skall ”uppväckas från de döda i samma kött som jag nu bär”. Hvilket kräfver att de uppståndna kropparne, om än annorlunda, ha en tredimensionnel rymd att vara i. Gäller redan Vår Herres, den Heliga Jungfruns och Johannes kroppar deruppe, och Elias och Henochs möjligen ngt närmare oss.

  • Zoltan skriver:

   HGL,

   Jag tror inte att de uppståndna behöver den rum-tid vi lever i. Den uppståndne Jesus var inte begränsad av dessa villkor. Jag tror inte vi har kunskaper och mentala instrument för att föreställa oss ”himmelen” och dess beskaffenhet.

   Försök föreställa dig en fyrdimensionell sfär – ändå existerar sådant i allra högsta grad, likaså begreppet evighet av olika storlekar…

 2. Angående miracler i skapelsen, ser jag att astronomer som acceptera modern astronomie ofta (om än mindre ofta än läkare) äro atheister. Medan geocentrismen innebär ett dagligt mirakel, när Gud snurrar hela rymden kring oss i de uträkningsbara oerhörda hastigheterna och utan collisioner som drabba oss.

  • Zoltan skriver:

   HGL,

   ”Om en bit ”vetenskap” motsäger Bibeln är bästa reactionen att afvisa den som förmodligen farlig för vår frelsning förutom att den är rent felaktig.”

   Se där! Jag ser fortfarande inte att vetenskap på något sätt kan ”hota” vår frälsning – för en sådan kollision förutsätter en ganska ömtålig vetenskaplig och religiös grund.

   Att ateister förblir ateister är ett frivilligt ställningstagande, eller rättare sagt, ett aktivt avståndstagande – de skräms av något de inte begriper. Tragiskt och primitivt.

  • En ömtålig vetenskaplig grund, utan tvekan. Till exemple en heliocentrisk eller snarare teleiocentrisk / acentrisk cosmografie. Men din analys af atheismen stemmer intet med min erfarenhet af intelligenta atheister. (Då menar jag intet ”Humanisterna” eller ens i första had Dawkins).

   Vet du om att en del catholiker i USA fram till Casti Connubii voro för eugenismen och Margaret Sanger? Hvilka? Jo, de som hade dåligt samvete inför andra amrisar angående Galileo.

   Du är medveten om att Non-Overlapping Magisteria är en del af Stephen J. Goulds attitude och att han intet är kristen? Eller var?

   Att judar ha större frihet att fantisera om en millioner år gammal jord i o m att de bara behöfva omtyda begreppet jôm i Genesis 1 – medan vi ha Jesu stamtafla och ”från skapelsens begynnelse” och ”genom en mans synd kom döden in i verlden” … eller har du glömt det i ekumeniska yra?

  • Zoltan skriver:

   HGL,

   Dåligt samvete för Galileo; det var väl ett lysande exempel på när NOMA verkligen borde ha tillämpats? Kyrkan hade fortsatt att stödja Galileo om han inte hade lämnat sin vetenskap för att istället börja uttala religiösa ”sanningar”. Om sedan fan själv skulle tillämpa NOMA gör inte idén sämre, liksom Bibeln inte fördärvades för att Flugornas herre citerade den.

   Det finns också sådana som kallar sig katoliker och vill se prästinnnor, homosexuella ”äktenskap” (oxymoron!) och tillåta fosterfördrivning – vad bevisar det?

   Ekumeniska yra? Den var rolig – tänk om det är DHA som är i farten?

   Återigen, du får tro hur du vill, om hur både galaxer cirklar runt jorden och om att Bibeln ska läsas bokstavligt. Kristus använde mycket ofta liknelser (symboler) för att förklara och stora delar av Bibeln är ju berättad i den traditionen. Vackert, effektivt och tidlöst.

   Du får snart visa mer tålamod, för jag kommer resa mycket under en period och mina kommentarer är beroende av en närhet till både Gud och Internet (tro och vetenskap).

  • DHA?

   Jag är medveten om att Jesus ofta använde liknelser. När jag var protestant användes detta af mina mer modernistiska trosfränder både mot min tro på Sanna Närvaron och mot min tro på en ung jord.

   Jag tyckte då och patristiken har bekräftat att detta intet kan tas som universel tolkningsnyckel i shg der traditionen intet sett liknelser. Eller, intet sett enbart liknelser.

   NOMA är från Stephen Gould och intet från St Augustinus, hvilken ju afvisade astrologien med tanke på Bibelns vittnesbörd om Jacob och Esau (motsatser i både character och öde men med samma horoscop).

   Om du nu anser att din tro att jorden är en del af ett solsystem som är en del af en vintergata som är en af många galaxer hindrar dig att se Himlen som en plats, så gör det kanske inte Himlen mindre verklig för dig, men för en hel del andra. Wright började komma i klemm när han skulle omtolka Himmel, Helvete och Jordalif ur galactocentrisk cosmologie. Och sedan dess ungefär har apostasien fortsatt.

 3. Du blir förvånad öfver huru mycket bibliotheker det fins i stora städer. Och huru billiga en del cybercaféer äro. (Har sjelf aldrig egt internet-ansluten eller annan dator, utom miniräknare om det räknas). God och välsignad resa!

 4. Enligt min cosmologie – som äfven är Aquinatens – sker Guds vilja, d v s utföras Guds befalningar på ett fullkomligt sätt ända ned till månen, af de englar som hålla i himlakropparne:

  http://newadvent.org/summa/5073.htm#article3

  Det är sällan som menniskor lyda lika fullkomligt, men det förekommer. När St Placidus höll på att drunkna befalde St Bendict St Maurus att springa ut och rädda honom – och han sprang på vattnet. God St Maurus-fest!

Vad tänker du på? Dela med dig!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s